Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.efezus.sk podané elektronickou cestou, využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu, a to na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Bližšie vymedzujú práva a povinnosti dodávateľa a spotrebiteľa: Predávajúceho - Kupujúceho.

Prevádzkovateľom internetového obchodu efezus.sk je spoločnosť Efezus spol. s r.o. so sídlom Hronská 36, 976 13 Slovenská Ľupča, SR.

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20/S

IČO: 00694622
IČDPH: SK2020455965
IBAN: SK72 0200 0000 0000 2300 8312
SWIFT: SUBASKBX2. Registrácia zákazníka, objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

V našom obchode môžete objednávať tovar len po zaregistrovaní.

Všetky ceny a poplatky sú uvedené vrátane DPH. Pri titule, ktorý Vás zaujíma, stlačte tlačidlo DO KOŠÍKA. Titul sa automaticky umiestni do nákupného košíka. Po pridaní všetkých Vami požadovaných titulov prejdete k POKLADNI stlačením tlačidla KOŠÍK. Tu je možné ešte upraviť objednávku úpravou kusov jednotlivých titulov, alebo úplné zrušenie titulu z nákupného košíka. Ak je obsah nákupného košíka podľa vašich predstáv, pokračujte v objednávke stlačením tlačidla POKRAČOVAŤ KU KONTROLE OBJEDNÁVKY. Zobrazí sa sumarizácia objednávky spolu s hodnotou poštovného. V prípade potreby môžete pripísať poznámku k objednávke. Stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU sa vykoná odoslanie vašej záväznej objednávky, Dostanete potvrdzovací e-mail s novou objednávkou, zároveň sa objednávka uloží do archívu vašich objednávok, ku ktorým máte prístup po prihlásení.

Tým vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúci potvrdil, že súhlasil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Predávajúci sa zvyčajne skontaktuje s Kupujúcim, overí objednávku, prípadne ju po dohode upraví, oznámi približnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu, spôsob platby. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.3. Dodanie tovaru a spôsob platby

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou a to listovou alebo balíkovou dobierkou (2. tr.), na vyžiadanie 1. triedou.

Ceny poštovného platia pre odoslanie celej objednávky v jedinej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie.
Ceny poštovného sú uvedené vrátane DPH 20%.

Dodacie lehoty

Ich dĺžka je spravidla do 5 pracovných dní pri slovenských tituloch.
Pri objednávke tovaru s formou úhrady vopred sa počíta dodacia lehota od pripísania sumy na účet spoločnosti Efezus spol. s.r.o. Pri platbe vopred vám pošleme na vašu e-mailovú adresu elektronickú faktúru. Osobný odber na adrese vydavateľstva po vzájomnej dohode je možný.

4. Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo vašej objednávky.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak už nie je možné dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom.

5. Záručné podmienky

Zákazníkovi sa pri kúpe tovaru poskytuje záruka v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na prípady mechanického poškodenia tovaru a opotrebovaného tovaru.

Efezus spol. s.r.o. ručí zákazníkovi za:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

  • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

  • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

  • priloženie daňového dokladu a dodacieho listuEfezus spol. s.r.o. nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

6. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Užívateľ súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov; meno a priezvisko, adresa, bydlisko, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa pošty, telefónne číslo (ďalej osobné údaje). Užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytovateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení poskytovateľa a tretích strán. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Spracovaním poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu osobných údajov objednávateľa môže predávajúci neurčitú.Reklamácie

Záručná doba a reklamácie tovaru

Zákonná záručná doba na tovar je 24 mesiacov od dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na tovar mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou zákazníka a na tovar zlacnený s výnimkou chýbajúcich textov. Ak zásielka nie je úplná, nezodpovedá Vašej objednávke alebo obsahuje poškodený tovar,  je potrebné to oznámiť do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu efezus@stonline.sk alebo poštou, pričom popíše prípadné chyby s uvedením nároku, ktorý si uplatňuje.

Reklamovaný tovar vám vymeníme za nový, v prípade, ak došlo medzitým k jeho vypredaniu a zákazník nesúhlasí s výmenou za iný tovar, vrátime vám sumu za vrátený titul (do 14 pracovných dní) na váš účetalebo poštovú adresu a to po doručení daňového dokladu a podacieho lístka od doručovateľa. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia.Tovar je nutné zaslať do 14 dní na adresu Efezus spol. s.r.o., Hronská 36, 976 13 Slovenská Ľupča. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Náklady spojené s vrátením tovaru sa zákazníkovi nepreplatia.

Zákazník má právo obrátiť sa na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým sa vybavila jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica.Odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovarualebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy).

Zákazníkovi pošleme (prostredníctvom e-mailu alebo doporučenou poštovou zásielkou) FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:
• tovar je mechanicky poškodený

• predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
• knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)
• audionosiče, videonosiče, nie sú v pôvodnom balení (tovar bol rozbalený)

 

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy vám vrátime platbu, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

 

Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Vrátenie platby bude uskutočnené bankovým prevodom, preto prosím nezabudnite uviesť IBAN vášho bankového účtu do formulára odstúpenia od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám zašlite na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Zodpovedáte aj za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.

V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na globaltour@globaltour.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.