Právna doložka

EFEZUS sro

Prehlásenie k ochrane dát

1. Rozsah platnosti

1.1 Pre používaniwe webovej stránky https://sk-efezus.posolstvo-gralu.org/ platí nasledovné prehlásenie o ochrane dát. Táto webová stránka je ponuka nakladateľstva EFEZUS sro,

1.2 Ochrana Vašich osobných dát je pre nás dôležitá, predovšetkým vo vzťahu k zachovávaniu osobného práva pri spracovaní a využívaní týchto informácií.

2. Automatizované získavanie a spracovávanie údajov cez Browser

2.1. Ako pri každej webovej stránke si náš server dočasne uplatňuje a automaticky ukladá nasledovné údaje v Server-Logfiles, ktoré budú sprostredkované cez Browser, pokiaľ toto nebolo Vami deaktivované:

  • Dopyt na táta klienta
  • http-kód-podpovede
  • Internetová stránka, z ktorej ste nás navštívili (Refferer URL),
  • Čas dopytu servera
  • Typ a verzia browsera
  • použitý prevádzkový systém dopytujúceho sa počítača

K vyhodnocovanie ukladacích súborov servera vzťahujúcich sa na osobu neodochádza. Tieto dáta nie je možné priradiť k ponúkajúcemu subjektu určitých osôb. Spojovanie týchto dát s inými zrdojmi dát sa neuskutočňuje, pokiaľ k tomu nedáte súhlas (viď k tumu číslo 3.2).

2.2 Táto ponuka používa Piwik, software otvoreného zdroja k štatistickému vyhodnocovaniu užívateľských zásahov. Pikwik používa Cookies. (viď k tomu všeobecne číslo 5). Informácie o používaní tejto ponuky generované cez Cokie sú ukladané na našom servere v Nemecku. IP adresa bude ihneď po spracovaní skrátená a tým pádom pred jej uložením anonymovaná.

 

Aby sa tento Cookie mohol nastaviť, musí Váš Browser akceptovať Cookie tretích ponúkajúcich, nakoľko Pikwik bude z technických dôvodov prevádzkovaný na inej doméne, ako je táto Webová stránka. Alternatívne môžete sprostredkovať cez Vaše browser nastavenia DNT-Header („oznam „do not track“), toto Pikwik zohľadní a zobrazí taktiež účinný rozpor oči webovej analýze.

 

3. Získavanie a spracovanie dobrovoľne oznámených dát.

3.1 Pokiaľ nám oznamujete dáta vo vzťahu k osobám E-Mailom alebo cez Vašu webovú stránku (priezvisko, meno, E-mailová adresa, adresa), toto sa uskutočňuje vo všeobecnosti na dobrovoľnej báze. Tieto dáta budú použité na nadviazanie zmluvného vzťahu , na spracovanie Vašich dopytov, resp. Vašich objednávok a k vlastnému prieskumu trhu alebo verejnej mienky a pre vlastnú reklamu poštou alebo E-Mailom. K ďalšiemu použitiu, obzvlášť ďalšiemu postúpeniu dát tretím osobám za účelom reklamy, alebo prieskumu trhu, či verejnej mienky, nedochádza.

 

3.2 Pokiaľ chcete informačný buletin odobetať, potrebujeme Vašu E-Mailovú adresu a Vy máte možnosť dobrovoľne uviesť Vaše meno. Spolu s Vašou E-Mailovou adresou budú zaznamenané a uložené aj Vaším browserom automaticky sprostredkované dáta (prevádzkový systém, typ browsera a jeho verzia, URL a Vaša IP adresa). Tieto dáta budú použité len pre komunikáciu s Vami v rámci ponuky nášho informačného buletinu. S odoberaním informačného buletinu oprehlasujete, že súhlasíte s tým, aby sme uvedené dáta uložili pre zaslanie informačného buletinu. K ďalšiemu použitiu dát nedochádza. Vaše odvolanie môžete deklarovať zmenou nastavení na informačnom buletine na našej stránke informačného buletinu.

4. Postúpenie tretím osobám

4.1 Pokiaľ ste nám oznámili dáta vzťahujúce sa na osoby, tieto sa v zásade nebudú postupovať tretím osobám. K postúpeniu dochádza len

– v rámci spracovania Vašich dopytov, Vašich objednávok a využívania našich služieb na poverených subdodávateľov, ktorí dostali požadované sprostredkované dáta len k vykonávaniu tohto poverenia a zatýmto účelom ich používajú

– v rámci plnenia právnych záväzkov pre miesta, ktoré sú oprávnené podávať informácie.

5. Cookies

Webová stránka používa Cookies. U Cookies die o drobné textové dáta, , ktoré môžu byť ukladané miestne vo vyrovnávacej pamäti Vášho browsera. Cookies slúžia obzvlášť na opätovné rozpoznanie internetových browserow. Cookies sa používajú na riadenie relácie a pre štatistické vyhodnocovanie. Tieto Cookies neobsahujú žiadne data vzťahujúce sa na osoby. Svoj Browser si môžete nastaviť tak, aby žiadne Cookies neboli odložené na pevnom disku, resp. aby už odložené Cookies boli opäť zmazané. Nasledujte prosím k tomu pokyny pomocných funkcií Vášho browsera čo sa týka zabránenia, ako aj zmazania Cookies.

6. Právo na informácie

Na písomný dopyt alebo na E-Mail Vás budeme radi bezplatne informovať cez dáta získané a uložené v rámci webovej stránky k Vašej osobe. Udajte prosím Váš písomný dopyt na  alebo na E-Mailovú adresu efezus@efezus.sk

Dodatočne budete mať právo podľa pravidiel zákonných ustanovení na oprávnenie, zablokovanie alebo vymazanie Vašich osobných dát.